Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Przerwane ćwiczenia
Motorola Search Camp zadysponowaniem do poszukiwań zaginionego grzybiarza więcej...
Motorola Search Camp
to już siódma edycja szkoleń dla ratowników z grup poszukiwawczo-ratowniczych z całej Polski więcej...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. informujemy, że:

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

ul. Wierzbowa 14, 50-056 Wrocław
kontakt@psyratownicze.pl

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: zarząd@jrs.wroclaw.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych


Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Jednostki (w tym działalności operacyjnej) oraz w celach promocyjnych (na stronach internetowych i w mediach społecznościowych).

Okres przechowywania danych


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Odbiorcy danych


Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające je na zlecenie Jednostki, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Prawa osób których dane są przetwarzane


W związku z przetwarzaniem przez naszą Jednostkę danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Autor:Admin